کلمات کلیدی که به آن تگ نیز گفته میشود برای دسته بندی یادداشت های منتشر شده در وبلاگ است. شما میتوانید تگ های خود را در اینجا مشاهده کنید و درصورت تمایل آنهار را تغییر نام بدهید یا کلا یک تگ را از روی تمام پست های خود حذف کنید.

حذف یک کلمه کلیدی به منزله حذف پست مرتبط با آن نیست و فقط تگ موردنظر از روی یادداشت هایی که آن تگ را دارند برداشته میشود.